AİLE İKAMETİ

AİLE İKAMETİ

* Aile İkamet İzni: Yabancı vatandaşların Türk vatandaşı ile aile birliği sağlaması ve destekleyicisinin belgeleyebileceği bir gelirinin olması durumunda başvuru yapılabilir. Aynı zamanda yabancı eşin çocuğunun ve/veya ortak çocuğu 18 Yaşını doldurmaması koşulu ile aile ikameti alınabilir. Türkiye’de çalışma izni ile ikamet eden yabancılar eş ve çocuklarına aile ikameti alabilirler.

1-Bilimsel araştırma amacıyla gelecek olan yabancılar; 
Yabancıların bilimsel araştırma amacıyla ikamet izni talebinde bulunabilmesi için bilimsel araştırmanın izne tabi olması durumunda ilgili kurum ve kuruluşlardan ( Üniversiteler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji Bakanlığı vb.) bilimsel araştırmaya yönelik izin belgesi almaları istenilmektedir. Bilimsel araştırma izne tabi değil ise araştırma konusuna ilişkin beyan sunmaları gerekmektedir.
2-Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar; 
Türkiye’de taşınmaz mülkiyeti bulunan yabancıların ikamet izni talebinde bulunabilmesi için  taşınmaz mülkiyetin konut olması ve bu amaçla kullanılması gerekmektedir.  Ayrıca aile üyelerinin de bu kapsamda ikamet izni başvurusunda bulunabilmeleri için konut üzerinde paylı veya elbirliği mülkiyet hakkına sahip olmaları gerekmektedir.
3-Ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancılar; 
İş kuracak veya ticari bağlantı sağlayacak yabancıların Türkiye’ de üç aydan fazla ikamet izni talep etmesi durumunda temas kuracağı kişi veya şirketlerin davet mektubu vb. belgeler yabancıdan istenebilir.
4-Hizmet içi eğitim programına katılacak olan yabancılar; 
Hizmet içi eğitim programına katılacak olan yabancılara verilen ikamet izinleri eğitim verecek kurum veya kuruluşun süresi, yeri, eğitimin içeriği konularındaki bilgi ve belgelere dayanarak program süresince düzenlenmektedir.
5-Türkiye Cumhuriyetinin anlaşmalı olduğu ya da öğrenci değişim programları kapsamında  eğitim görecek veya benzeri amaçlarla Türkiye’ye gelecek olan yabancılar;
Eğitim amacıyla ikamet izni talebinde bulunacak yabancıların ilgili kurumdan alınacak belge ve bilgiyi sunması istenir. Eğitim veya benzeri amacın süresi,ikamet izni süresini geçemez.
Öğrenci değişim programları(Farabi, Erasmus, Mevlana vb.) kapsamında gelen öğrencilerden; ilk kayıt tarihinden itibaren genel sağlık sigortalısı olmak için üç ay içinde talepte bulunanlardan ayrıca özel sağlık sigortası istenmez. Ancak, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvuruda bulunmayarak genel sağlık sigortalısı olma hakkını kaybeden yabancılardan özel sağlık sigortası yaptırmaları istenir.
6-Turizm amaçlı kalacak yabancılar; 
Turistik  ikamet izninde bulunmak isteyen yabancıların seyahat planlarına ilişkin Türkiye’de nerede, ne zaman ve ne kadar süre ile kalacağı gibi hususlar değerlendirilir. Gerekli görülür ise  makamlarabilgi ve belge sunmaları istenebilir.
7-Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecek olan yabancılar; 
Tedavi görmek için Türkiye’ye gelen yabancıların özel hastanelere ya da  kamu hastanelere kabulleri aranır. Tedavi masraflarını ödediklerini belgeleyen yabancılardan sağlık sigortası şartı aranmaz.
Tedavi sürelerine uygun olacak şekilde ikamet izinleri düzenlenir.
Tedavi süresince iaşe, barınma veya sağlığa ilişkin masrafların ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanan yabancılardan maddi imkânıntespiti ile geçerli sağlık sigortası aranmaz.
Gerekli görülür ise ilgili kamu kurum ve kuruluşundan veya hastaneden tedaviye ilişkin belge veya bilgi istenebilir.
Ülkemize tedavi amacıyla mevcut sağlık işbirliği anlaşmaları kapsamında gelen yabancıların refakatçilerinin ikamet izni işlemleri genel hükümlere göre yürütülmektedir.
8- Adli veya idari makamların talep veya kararları doğrultusunda Türkiye’de kalması gereken yabancılar; 
Adli veya idari makamların kararlarıdoğrultusunda  Türkiye’de ikamet izni alacak yabancıların ikamet izninin süresi,karar veya talepte belirtilen süreye göre düzenlenir.
9-Türkçe öğrenme kurslarına katılacak olan yabancılar; 
Türkçe öğrenme kurslarına katılmak amacıyla ikamet izni talebinde bulunan yabancıların Türkçe kursu vermeye yetkili kuruma(Mili Eğitim Bakanlığından izinli olmalıdır.)  kayıt yaptıran yabancıya en fazla iki defa verilebilir.
İkamet izni süresi kurs süresini geçemez. Kursu veren kurum bağlı olduğu il müdürlüğüne ikamet alan yabancının kursa başlama tarihini ve devam durumunu bildirmekle yükümlüdür.
10-Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak olan yabancılar; 
Kamu kurumları çerçevesinde  Türkiye’de araştırmayapacak, eğitim görecek, staj ve kurslara katılım sağlayacak olan yabancıların oturum izinleri bir yılı geçemez. Barınma veya sağlığa ilişkin masrafları kamu kurumları tarafından karşılanacak yabancılardan maddi imkân tespiti ile geçerli özel sağlık sigortası şartı aranmaz. Kurumlar tarafından belge veya  bilgi istenebilir.
11-Türkiye’de yükseköğrenimini doldurmuş  mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat eden yabancılar; 
Türkiye’de yükseköğrenimini doldurmuş yabancıların mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat ettikleri ikamet izni talepleri mezun oldukları tarihten itibaren altı ay içinde müracaat etmeleri halinde bir defaya mahsus en fazla bir yıl süreli ikamet izni verilebilir.
12-Türkiye’de çalışmayan fakat Bakanlar Kurulu tarafından belirtilecek kapsam ve ölçüde yatırım yapacakyabancılar  ileyabancıların  eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancının çocuğu;
İkamet izni talebinde bulunacak yabancılara en fazla beşer yıllık sürelerle ikamet izni düzenlenebilir.
6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunun, 6458 sayılı Kanunda ülke ekonomisine katkı sağlayacak yabancıların teşvik edilmesi ve ikamet izni işlemlerinde yabancılara kolaylık sağlanması amaçlanmıştır.
13-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancılar
İkamet izni talebinde bulunacak yabancılara en fazla beşer yıllık sürelerle ikamet izni düzenlenebilir.
Kısa Dönem İkamet İzni Kaç Yıllık Sürelerle Düzenlenebilir?
13. ve 14. Sırada yer alan yabancılar hariç olmak üzere kısa dönem ikamet izni her defasında en fazla ikişer yıllık sürelerle düzenlenebilir.

Uzun Dönem İkamet İzni: Bu ikamet türüne müracaat edebilmek için bazı şartlar aranmaktadır bunlar ;

*Türkiye’de kesintisiz en az 8 yıl ikamet izni ile kalmış olmak
*Son 3 yıl içinde sosyal yardım almamış olmak
*Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelire sahip olmak
*Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak(Sgk, Bağ-Kur ,İkili Sağlık Sigortası ya da en az 1 yıllık Özel Sağlık Sigortası)
*Kamu düzeni veya Kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak

Tüm bunların yanı sıra 01.01.2019 tarihinden önce Türkiye’de bulunan Ahıska Türklerinin de 8 yıl ikamet zorunluluğu gözetmeksizin uzun dönem ikametine müracaatı gerçekleştirilebilir.

WhatsApp Destek